صفحه اصلی

همراه با هم، برای فردا

نبض انرژی" عنوان استارتاپی بین المللی ست که جریان ساز تعالی سطح زندگی در جامعه هدف می‌باشد.

ما سعی می‌کنیم تا با یافتن رابطه بین نیازهای مختلف و پاسخ های درست برای آنها، جریان سازی برای حرکت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی باشیم و مردم را نسبت به مسئولیت اجتماعی خود بر معضلات آینده آگاه کنیم.

هفته #مشهد_پرانرژی

پویشی مردمی برای فرهنگ سازی در حفظ انرژی

تولید محتوا با توجه به مخاطب شناسی در دسته بندی گروه های سنی مختلف و فرهنگ بومی در قالب هفته‌ای به نام هفته مشهد پر انرژی صورت گرفت. آگاه سازی و فرهنگ سازی با توجه به هویت فرهنگی‌ شهر مشهد انجام گرفت و روزهای این هفته با توجه به مخاطبان مختلف نامگذاری شد.

چالش #قهرمان_انرژی

قهرمانان فردای ما، کودکان هستند.

در ابتدا کودکان مخاطب اصلی طراحی تولید محتوایی از قبیل موشن گرافی و داستان کودک قرار گرفتند که دلیل این انتخاب تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بسزای آنها می‌باشد.

پویش روز گرم برای کودکان‌کار

پویش مردمی صرفه جویی در مصرف برق در یک روز گرم برای کمک به کودکان کار، مصادف با روز مشارکت های اجتماعی

مبلغی که در این پویش به ازای میزان مشارکت شهروندان در صرفه جویی مصرف برق حاصل گردید، برای کمک به کودکان کار در تهیه 1500 بسته های بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا،با همراهی سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده شد.

وبلاگ

همراهان ما

همراه با هم، برای فردا