درباره ما

نبض انرژی

استارتاپ جریان ساز تعالی سطح زندگی در جامعه هدف

ما سعی می‌کنیم تا با یافتن رابطه بین نیازهای مختلف و پاسخ های درست برای آنها، جریان سازی برای حرکت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی باشیم و مردم را نسبت به مسئولیت اجتماعی خود بر معضلات آینده آگاه کنیم.
با بهره گیری از علوم شناختی، فرهنگ بومی و شرایط جامعه به شناخت معضلات و یافتن پاسخی مناسب برای آنها می پردازیم و در این راه مردم را با خود همراه می‌کنیم.