نبض انرژی عنوان استارت آپی بین المللی ست که مبتنی بر تعاملات اجتماعی و فرهنگ سازی در زمینه انرژی و زندگی پایدار می‌باشد.

لینک های مهم
آدرس ما

05138413666

nabzenergy@yahoo.com

ایران، مشهد، ابوذرغفاری