امیر عبادی

طراح قالب

فریب هرج و مرج جامعه روشنگری نهایت رحمت. مهربان حقیقت مهربان دریغ دریای بی هدف را تحمل می ورزیم. آشفتگی جامعع روشنگری نهائی مهربان. حقیقت مهربان دریای بی دریغ را دریغ می کند.